���-5 �������� ������� �����������������

���-5 �������� ������� ����������������� — ���������� ��������� � �����, ��������� �� ����������, ��������� ������� � ������� — �� � ��� — IVONA — bigmir)net — IVONA bigmir)net

���� ���������� � �������� � ������� � ��������
thecoolhour.com

����� ��������������� ����� �� ������ �������� ���� ��������� �� ��������������. ���������� ������� ������� � �������� �����, ��� ���������. ����� �� ��������, ��� ������ ���� �����, ����� ����� �������� � ����. ������ ��������� � ��������, � �� ������ �����, ������ ����� ��� ����� ����� ������ ������� ���� � ���������. ��� �� ����� ����� ���� � ������� ���������?

����� �����: http://ivona.bigmir.net/psihologia/448171-Tri-mifa-ob-otnoshenijah-kotorye-ty-dolzhna-znat

������ �������

�������� ������������ ������-���������, 55% ������� ����������� � ���������� ����������� ��� ������ �� ���������. 38% ���������� ������� ����� ������� � ���������. �� ���� ��������� ��������� ���� 7%. ������ ��� � ���������� – ��������� ���������� �� ��������, ����� � ��� �������� ����.

�������� �������� – ����� � ������, ������ � ���������, ��������� � ��������� 1,5 �–10 �� ��������� ���������. ����� ����� �����������, ����� �������� ��� �������. ����� �������� �������� �����, ����� ���������� ��� �����. �� ����� ������ ������� �������� ����� ����� �������. ������� ����� ������� � ������������������. ��������� ������ ���������� ����������� �������� ��������, ��� � ���� ��������� �����.

���� ��������

������ ���������� ����� ������ �� ���-��������� ������������ � ���� ������������ �������, ��� ������ ���������� ������� � �������. ���������� ����� ��������, ��� ����� ������� � ������� ������ ����� ����������� ��������� ��������� ����������. ������� ���� ���������� ������, ��� ����� �� �����. � ��������� ������� ������� ������, ��������, ������� ��, ��� ��� � ������������. ��������� �������� ����� � ������ � �� ���� – ��� ��� ������, �������� ����� ������������ ������������. ��� ����� �������� ���������� � ������� �������� � ���������. �������� ������ ������ ���-������ ������� � ��������� ���������.

���� � ����
��� ������ ����� ����� ��������� ���������� � �������. ����� � ������� ���� ������� ���������� � ����� ������������. � ���������� ��������� ����������� �������. ����� �� ����������� ���������� � ��������� �������. ������� �� ����� ���������� �������. ������ ����� ����� ������ �������� �� ���� ��� ��� �������. ��������� ���� ��� ���� �����. �������� ����� ����. ����� ���������, ����� ������������ � �������, � ������ ����. ����� � ��������� ������ ������� �� ����� ���������. ������� ������������� ������� ����������. ������ �� ������ �������� ����� ���� ����������. ��������� ��������� ������� ��� ������ ��� ������ ������� �� �����.

����� �����: ��� �������, ����� �� ������� � ����� �����������

��� ������

������ ���������� ������������ ������������ ��� ����� �������, ��� ������� �������� ��������� ������� �����. � ���� ��������� �����������, ������ �� ����������, �������� ������, ������� ������ ���������. ��������� ������ �������� ���������. ��������� ������ �� ����� �������� �������. �������� ����� �����, ���������� ���-�������� ����� ������, ������� ��������� ������ ������������� ��������� ��� ����������� ���������. ��� ����������, ��������� ������ ��� ���? ��� ��������� �������� ������������� ������ ����. ��� ��� �� ����� ������� ����������� ���������� ��������, ���� ��� ���������� �������������� ������.

������ �����

����������������� ������� � � ������� �����. ����� ��������� ���� �������� ������������ ���. �������� �� �������� �������� �������� ������� ������� ������ ��������� ������������ �������� �����. ������� ������������� ���������� ��������������� ��� ����������, ����� ��������.

� ��������� ������������ �������� ������� �������������� �������. ��� �� ������ ���������, � ������� ��� ��� ����������? �������� ������� �������� �������� �������. ��� ����� ����� ��������� ���� ���������, ������� ������� �������������. ������� ������������� ������� ����, ������ � �������� �������, ������ ������ ���������������� � �������������. ��������� ������ ������������, ��������, �������, �������� � ��������� ����������� �������������.

������ �����, � ������� �������������� ��� ������ ������� �����������������:

«>

������� �����������������
0:00 / 03:37
������������ 
(0)

�������� �����������, ����������, ������� � ���, ��� ���������� � ��� ������ ��������� ����� ������ ������� �������� �����, ��������������� ��� �������� ������� ��������� � ������ �������. ������������, ������� �������� ��� ������� ����� ��� ��������������, ����� �������������.


������ ������ ������